megtámadhatóság

A megtámadhatóság a polgári jogi jogviszonyokban az érvénytelenség relatív – azaz feltételes – formája. Amennyiben egy szerződés tekintetében valamely megtámadási ok alkalmazhatósága áll fenn, a szerződés csak a törvényben meghatározott határidőn belül, az arra feljogosított személyek általi eredményes megtámadás esetén válik a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges – azaz „ex tunc” – hatállyal érvénytelenné. Vagyis akkor, ha a másik fél a megtámadást elfogadja, vagy vita esetén a bíróság a megtámadást alaposnak találja. Önmagában a megtámadás másik féllel való közlése, illetve a keresetlevél benyújtása nem vezethet a szerződés érvénytelenségéhez. Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz jogi érdeke fűződik. A megtámadási jog a szerződés megkötésétől számított egyéves határidőn belül a másik félhez intézett jognyilatkozattal vagy közvetlenül bíróság előtti érvényesítéssel gyakorolható.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:89. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [196.-200.o.]

Relációk