jogi tények

A jogi tény azon tények, körülmények összessége, melyek polgári jogi jogviszonyt keletkeztetnek, módosítanak vagy szüntetnek meg. Ezen tényeket négy nagyobb csoportba sorolhatjuk: 1) az emberi magatartások, melyek lehetnek jogszerű magatartások (pl. egy szerződés megkötése) és jogellenes magatartások és jogilag nem védett magatartások (pl. fogadásból eredő követelések). A második csoportot képezik az egyéb emberi körülmények, melyek lehetnek objektívek (pl. a születés stb.) vagy szubjektívek (pl. hogy valaki rosszhiszemű). A harmadik csoport a közigazgatási aktusok köre, melyek lehetnek konstitutívak (vagyis, hogy a felek közötti jogviszonyt maga a jog bejegyzése keletkezteti, pl. az ingatlan tulajdonjogának adásvétel jogcímen történő megszerzése esetén az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés) vagy deklaratívak (amikor a bejegyzés csak deklarálja az adott jogviszony meglétét (pl. házasság anyakönyvi bejegyzése). Az utolsó csoport az embertől független külső körülmények (például az idő múlása, természeti erők stb.)

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [141-143.o.]

Relációk