kár

A károkozó köteles megtéríteni a károsultat ért minden olyan hátrányt, amely a károsító esemény folytán őt érte. A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. A teljes kártérítés körében a károkozó köteles megtéríteni a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést (tényleges kár), az elmaradt vagyoni előnyt (elmaradt haszon) és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:522. §, Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 6.)

Relációk