kártalanítás

A jogellenes károkozás a felelősségre vonás objektív feltétele. A Ptk. vélelmezi, hogy minden károkozás jogellenes, azzal, hogy meghatározza azokat az esetköröket, amelyek fennállása esetén ún. jogszerű károkozásról beszélünk. Ilyen pl. a károsult beleegyezésével okozott kár, a jogtalan támadás, vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében okozott kár – ha a károkozó a szükséges mértéket nem lépte túl -, a szükséghelyzetben okozott kár, valamint a jogszabályok által megengedett magatartásokkal okozott kár. A törvény által megengedett károkozási esetekben – ha ezt jogszabály külön rendeli – kártalanítás jár. Ez a megfogalmazás kifejezésre juttatja azt az alapvető tételt, hogy önmagában a károkozás jogszerűsége nem alapoz meg kártalanítási jogkövetkezményt, ahhoz ugyanis a jogellenesség hiánya mellett kifejezett jogszabályi rendelkezés szükséges.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:564.§; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 6.)

Relációk