kitagadás

Nem jár kötelesrész annak, akit az örökhagyó végintézkedésében érvényesen kitagadott. A kitagadás a kötelesrészre jogosult törvényes örökössel szembeni speciális kiesési ok, amely őt a kötelesrészétől fosztja meg. A kitagadás relatív kiesési ok, nem hat ki a kitagadott leszármazóira. A kitagadásnak végintézkedésben kell helyet kapnia. Az örökhagyónak a végintézkedésben a kitagadás pontos okát kifejezetten meg kell jelölnie és meg kell indokolnia. Kitagadni a kötelesrészre jogosultat kizárólag a Polgári Törvénnykönyvben taxatíve felsorolt kitagadási okok valamelyikére hivatkozással lehet. A kitagadási oknak valósnak kell lennie ahhoz, hogy a kitagadás érvényes legyen. A kitagadás érvénytelen, ha okát az örökhagyó végintézkedése előtt megbocsátotta. A kitagadás hatálytalan, ha a végrendelet tételét követően megbocsátotta az örökös magatartását az örökhagyó.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:77.§ - 7:78.§; Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [21.-22.o.]

Relációk