jogszavatosság

A szerződésszerű teljesítés alapján a szolgáltatott dolognak nemcsak fizikailag kell megfelelnie a jogosult által támasztott igényeknek, hanem szükséges az is, hogy a szolgáltatás tárgyán harmadik személynek ne álljon fenn olyan joga, amely a jogosult érdekeit sértené, szerzett jogait korlátozná vagy kizárná. A jogszavatosság alapján helytállási kötelezettség terheli a kötelezettet azért, hogy a jogosult a szolgáltatás tárgyán a szerződés szerint korlátozásmentes jogot szerezzen. Ha a kötelezett szerződésszegése abban áll, hogy a jogosult a szerződés alapján csupán korlátozott jogot szerezhet, illetve tulajdonjogát, vagy más jogát korlátozottan gyakorolhatja, a jogosult köteles a kötelezettet megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot, illetve tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult a tehermentesítést a kötelezett költségére elvégezheti, vagy elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:175. § - 6:176.§ Kriston-Pusztahelyi-Sápi: Polgári Jogi Alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [184.o.]; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [290-293.o.]

Relációk