tipikus szerződés

A magánjogban a kötelmi jogi szerződéseket két nagy csoportra oszthatjuk: a nevesített és a nevesítetlen szerződések kategóriájára. A nevesített szerződések közé az atipikus és a tipikus kontraktusok sorolandóak, míg a nevesítetlen szerződéseket vegyes és de facto innominát (ténylegesen nevsítetlen) megállapodásokra tudjuk tovább csoportosítani. A tipikus szerződések jellemzője az, hogy a Polgári Törvénykönyv által nevesítettek, annak Hatodik könyvében, a magánjogi kódex által kodifikáltak, kikristályosodott jellemzőkkel bírnak. A Polgári Törvénykönyv azt az elvet követi, miszerint csak az üzleti életben leggyakrabban előforduló kontraktusok kerülnek szabályozásra. A szerződések tipizálásának, kategóriákba való besorolásának a jelentőségét az adja, hogy ezen módszer segítségével az egyes kontraktusokra alkalmazandó jog könnyebben beazonosíthatóvá válik.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [29-31.o.]

Relációk