lakás- és helyiséggazdálkodás

A lakáspolitikánál jóval szűkebb értelmű lakás- és helyiséggazdálkodás a tulajdonosi szerepkörből levezethető tevékenységek gyűjtőfogalma. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében a lakóház-fenntartási feladatok a települési önkormányzatra mint tulajdonosra vonatkoznak. Ezeknek a feladatoknak a teljesítése során ügyelni kell arra, hogy az építésügyi törvény szerint az épített környezet elemeit – így az építményeket, építményrészeket, építményegyütteseket – a jó műszaki állapot folyamatos fenntartása mellett csak a rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági előírásoknak és engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad használni. A lakás- és helyiséggazdálkodást Mötv. a helyi önkormányzatok feladatai között említi, bár az önkormányzati tulajdonú bérlakásállomány korlátozott részaránya miatt – 2015-re az önkormányzati bérlakásszektor a lakásállományon belül 3% alá esett – ezek a feladatok az önkormányzati feladat- és hatáskörök között csak marginális szerepet töltenek be.

Forrás:

1997. évi LVVIII. Törvény az épített környezet kialakításáról és védelméről 54. §. Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [51-70. o.] Czifrusz Márton – Pósfai Zsuzsanna: Kritikus ponton? Önkormányzati lakásgazdálkodás a gazdasági világválság után, Területi Statisztika, 2015/5. [484-504. o.]

Relációk