településhálózat

Településhálózat alatt értjük egy földrajzi vagy közigazgatási területegység (ország, régió, stb.) valamennyi településének összefüggő rendszerét. A településhálózaton belül az egymástól funkció, nagyság, közigazgatási szerepkör, infrastrukturális fejlettség tekintetében eltérő települések között térbeli kapcsolat, gazdasági, politikai, közigazgatási alá-és fölérendeltségi viszony, az ún. településhierarchia alakul ki. Elemei: a központi funkciókkal rendelkező városok, és azokkal nem, vagy csak részlegesen, ill. alapfunkciókkal rendelkező települések, más néven falvak. A településhálózat egyes elemei eltérő funkciókat töltenek be a lakosság ellátásában, közöttük funkcionális munkamegosztás jön létre. Míg egy falunak többnyire csak a helyi népesség ellátását szolgáló alapfunkciói vannak (pl. iskola, orvos, vegyesbolt), addig a városok a saját határukon messze túlsugárzó, a környékbeli népesség ellátását is végző központi funkciókkal (pl. középiskola, kórház, áruház) rendelkeznek.

Forrás:

Tózsa István szerk.: Településtan. Közigazgatási urbanisztika I. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [8-9. o.]

Relációk