képviselet

Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, más személy útján is lehet jognyilatkozatot tenni. A képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. A polgári jogban képviselet alatt értjük azt a helyzetet, amikor jognyilatkozat megtételekor a közvetlenül érintett jogalany helyett más jár el: a képviselet ezért helyettesítés jognyilatkozat tételében vagy jognyilatkozat elfogadásában. A képviseleti jog jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton, létesítő okiraton vagy meghatalmazáson alapulhat. A képviseletnek több formája van, leggyakoribb az ügyleti képviselet, mely meghatalmazás vagy képvisseleti megbízási szerződés alapján keletkezik. Emellett ismert még a törvényes képviselet, melyet valamely jogszabály határoz meg (például a szülő a kiskorú gyermek törvényes képviselője). A jogi személy nevében eljáró természetes személy vagy személyek esetében pedig szervezeti képviseletről beszélhetünk.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:11.§ (1) bek.; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [65.-67.o.]

Relációk