bán

Mivel a magyar királyok nem tartózkodtak Horvátország területén, ezért az országot nevükben a horvát bán kormányozta. A horvát bán mint királyi helytartó a horvát hadak vezére, a legfőbb bíró volt. Beszedte az adókat, összehívta és elnökölt a horvát tartománygyűlésen, melyet szabornak neveztek. Emellett az egyik legfontosabb magyar közjogi méltóságnak számított, hiszen zászlósúrként rangban a nádor után következett. A báni méltóságot csak Magyarországon született nemes tölthette be, de csak akkor, ha voltak birtokai Horvátországban. A horvát-magyar kiegyezést (1868) követően Horvát-Szlavónországnak mint külön területtel bíró politikai nemzetnek saját belügyi törvényhozása és önálló kormányzata lett, élén a horvát bánnal. Az autonóm horvát-szlavón kormányzat élére a horvát bánt a magyar miniszterelnök javaslatára a király nevezte ki. A királynak és a horvát országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Köteles volt az országgyűlésen megjelenni, az interpellációkra válaszolni.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 102-103., 106. o.

Relációk