Gazdasági képesség

A gazdasági hatalom gazdasági képességekből ered. E képességek közé tartozik például a gazdasági teljesítmény (GDP), az erőforrásokkal való rendelkezés, a termelékenység; a technológiai fejlettség, a munkaerő minősége, az innováció- és versenyképesség, a világ pénzügyi- és kereskedelmi rendszerében betöltött szerep, stb. A birtokolt hatalom nem mindig váltható át a befolyás érvényesítésére, mert a jelzett képességek a hatalomnak csak az egyik összetevőjét jelentik. Egy másik összetevője a gazdasági vonatkozású döntéshozatalban, a végrehajtásban és ellenőrzésben betöltött hely, a nemzetközi gazdasági folyamatokon belüli alá- és fölérendeltségi viszony. Egy harmadik a nemzetközi munkamegosztás viszonyai, az államnak ebben elfoglalt pozíciója. S végül fontosak a nemzetközi jövedelemelosztás és jövedelem-újraelosztás viszonyai is, melyeket az előbbi három összetevő határoz meg, s melyektől szintén erősen függ, hogy egy-egy állam által birtokolt hatalom mennyiben váltható át befolyássá.

Tudományterület:

Forrás:

Tálas Péter: A nemzetközi hatalmi viszonyok változása, geopolitikai következmények. In. Finszter Géza - Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 22-24. o.

Relációk