hagyatéki tartozások

Az örökléssel a hagyaték mint – jogokat és kötelezettségeket magában foglaló – eszmei egész száll át az örökösre (vagy örökösökre). A hagyaték részét képező „passzív elemek” a hagyatéki tartozások, melyek taxatíve kerülnek felsorolásra a Ptk.-ban. A taxatív felsorolás egyben a hagyatéki tartozások sorrendjét is jelenti, vagyis a hagyatéki tartozásokat az örökös főszabályként a Ptk. által megállapított sorrendben köteles kielégíteni, oly módon, hogy a sorrendben előbb álló csoportba eső tartozások a kielégítés alkalmával megelőzik a hátrább álló csoportba soroltakat.
Hagyatéki tartozások:
a) az örökhagyó illő eltemetésének költségei;
b) a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (a továbbiakban: hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás költségei;
c) az örökhagyó tartozásai;
d) a kötelesrészen alapuló kötelezettségek;
e) a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:94.§ (1) bek.; Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [171.-175.o.]

Relációk