álképviselet

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, más személy útján is lehet jognyilatkozatot tenni. A képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. Ha a más személy nevében eljáró személy nem rendelkezik – vagy nem teljes mértékben bír – képviseleti joggal, álképviseletről beszélünk, mely alapján az álképviselő által tett nyilatkozat nem létezőnek minősül, csak akkor vált ki joghatást, ha a képviselt személy utólag jóváhagyja. Aki képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve más nevében jognyilatkozatot tesz, nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást. Ha a képviselt a nevében tett jognyilatkozatot nem hagyja jóvá, a jóhiszemű álképviselő a harmadik személynek a jognyilatkozat megtételéből eredő kárát, a rosszhiszemű álképviselő a harmadik személynek a teljes kárát köteles megtéríteni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:11.§ (1) bek.; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [65.-67.o.]

Relációk