magánnyomozás

Magánnyomozásnak tekinthető az állampolgárok jogszerű információszükségleteinek kielégítése végett, polgári jogi megbízás alapján, ellenszolgáltatás fejében végzett, nem hatósági adatgyűjtő tevékenység, amelyet csak az arra jogosult személy végezhet.
A magánnyomozás az Szvmt. szerint nem irányulhat:
– diplomáciai, konzuli képviseletek, az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek, valamint azok tagjai tevékenységére,
– hivatalos és külföldi hivatalos személy hivatalos tevékenységére,
– természetes személyek személyes és különleges adataira, kivéve, ha a személyes adatok törvény alapján a megbízó számára hozzáférhetőek, illetve, ha az adatgyűjtéssel érintett ehhez – különleges adatai tekintetében – írásban hozzájárul.

Tudományterület:

Forrás:

Szvmt. [35. §] Christián László (szerk.): Személy- és vagyonvédelem. NKE, Budapest, 2014. [229. o.]

Relációk