tartozáselvállalás

A tartozáselvállalás, mint egyfajta „továbbgördített teljesítésátvállalás” ugyanúgy egy harmadik személy és a kötelezett közötti kétoldalú, a kötelezett tartozásának átvállalására irányuló megállapodás, amelyhez viszont többletelemként már kapcsolódik a jogosult értesítése. Ez utóbbi elem ugyan még nem emeli a felek megállapodását tartozásátvállalássá, azonban a harmadik személy már „erősebben kötődik” az eredeti jogviszonyhoz: egyetemleges kötelezettség jön létre, amelynek megfelelően a harmadik személyt – mint egyetemleges kötelezettet – megilletik mindazon jogok, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:206. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [345.o.]

Relációk