életminőség

A társadalom tagjainak az élet nem anyagi dimenzióiban való „jólléte”. A fogalom bevezetése a társadalomtudományokba azon a felismerésen alapul, hogy a magas anyagi életszínvonalon kívül lelki, szociális stb. szükségletek kielégítése is szükséges ahhoz, hogy az ember igazán jól érezze magát. E. Allardt az élet minőségének három dimenzióját különböztette meg: a birtoklást, vagyis az anyagi életszínvonalat, a szeretetet, vagyis a jó emberi kapcsolatokat, és végül a létezést vagy önmegvalósítást, vagyis az egyéni élet értelmességének érzését.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 576—577. o.

Relációk