emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálati rendszermodellje

A stratégiai emberierőforrás-menedzsment elvei szerint felépülő, a magyar közszolgálaton (közigazgatáson, rendészeten, honvédelmen) belül alkalmazható olyan stratégiai alapú, integrált keretrendszer, amely az emberierőforrás-gazdálkodással szemben támasztott alapfeladatot és az annak teljesítésétől remélt eredményeket a külső környezet kihívásainak, a belső (a közszolgálatra jellemző) környezet hatásainak, az érintett szervezetek versenyképességét befolyásoló tényezőinek és a személyi állományra ható kérdéseknek a megértésén, és előre tekintő befolyásolásán keresztül kívánja elérni. A rendszermodell egységes keretbe foglalja azt az állandónak tekinthető hat humán folyamatot és az ezek alá besorolható, szüntelenül változó, közel száz humán funkciót, amelyek összehangolt, integrált tervezése, működtetése, értékelése, és fejlesztése támogatja a közszolgálat, illetve a közszolgálati szervezetek stratégiai céljainak elérését, versenyelőnyének megteremtését és megtartását.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (48-51. o.), valamint Szakács Gábor: A stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálati rendszermodellje. In.: Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek IV. modull: Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek. Harmadik hatályosított kiadás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2016 (104-107. o.)

Relációk