formális államfogalom

Georg Jellinek klasszikus megfogalmazása szerint az állam „a földfelszín elhatárolt területén letelepedett, legfőbb hatalommal rendelkező és azáltal egységgé összefogott emberi sokaság”. A formális államdefiníció tehát a terület, a népesség és a közhatalom fogalmi hármasát követeli meg ahhoz, hogy egy politikai entitás államnak minősüljön. A formális megközelítés előnye, hogy (viszonylag) objektív, külsődleges jellemzők segítségével határozza meg az állam fogalmát, amelyekre azonban inkább minimumfeltételekként célszerű tekinteni az államiság megítélésekor. A formális meghatározást a nemzetközi jog is használja, Az államok jogairól és kötelezettségeiről szóló montevideói egyezmény (1933) szerint az államnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie: a.) állandó lakosság b.) meghatározott terület c.) kormányzat d.) más államokkal való kapcsolattartás képessége.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Péter: Államtan. Az állam általános sajátosságai (Budapest: Corvinus Egyetem, 2011) 16-17. Malcolm N. Shaw: Nemzetközi jog (Budapest: Osiris, 2002) 133-151. Georg Jellinek: Általános államtan (Budapest: Osiris-Századvég, 1994) 60.

Relációk