liberális állam

A ‘liberális állam’ kifejezés egyszerre utal a modern állam XIX. században létrejött történeti típusára és a liberális ideológiához kapcsolódó állameszmény különféle alakváltozataira (pl. minimális állam, semleges állam, korlátozott állam). A XIX. századi liberális államra a köz- és a magánszféra teljes elkülönítésére való törekvés volt jellemző: a laissez faireszemlélet jegyében a gazdasági viszonyokba való beavatkozást elutasította, a korábban domináns merkantilista gazdaságpolitikát pedig a szabadkereskedelem eszméjével váltotta fel. Ez az államberendezkedés, a tőkés termeléssel összekapcsolódva, jelentős gazdasági növekedést eredményezett, de a növekvő társadalmi különbségek és a ciklikusan visszatérő gazdasági válságok elkerülhetetlenné tették az állam aktívabb szerepvállalását, ami az intervenciós államok kialakulásához vezetett.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Péter: Államtan. A modern állam és elmélete (Budapest: Corvinus Egyetem, 2011) 142-146. Takács Péter (szerk.): Államelmélet I. (Budapest: Szent István Társulat, 2007) 255-267.

Relációk