jogvesztés kikötése

A felek írásban köthetik ki, hogy a szerződésszegésért felelős fél elveszít valamely jogot, amely őt a szerződés alapján egyébként megilletné. A törvény a szerződés megerősítéseként önként vállalt többletszankcióként kezeli a jogvesztés kikötését. A sérelmet szenvedett fél azzal kerül kedvezőbb helyzetbe, hogy a szerződésszegő fél elveszít valamely jogot vagy kedvezményt, jogi helyzete hátrányosabbá válik. Ilyen lehet például részletvételnél a részletfizetési kedvezmény elvesztése, egyösszegű teljesítés esetére kikötött vételárfizetési engedmény elvesztése, vagy lízingszerződésnél a lízingdíjrészlet nemfizetése miatt a tartós határozott futamidő letelte előtt a felmondási jog gyakorlása stb.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:190.§ (1) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 6.)

Relációk