életjáradéki szerződés

Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A járadékszolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti. Az életjáradéki szerződésre egyebekben a tartási szerződés szabályait kell alkalmazni.
A szerződés célja a jogosult létfenntartásának biztosítása, azonban míg ez a tartási szerződésnél természetbeni szolgáltatásokkal valósul meg, addig az életjáradéki szerződés alapján a kötelezett elsősorban pénz teljesítésére köteles. Az életjáradéki szerződés alapvető formáját tekintve visszterhes ügylet és ellenkező kikötés hiányában a jogosult haláláig áll fenn, emellett jellegéből adódóan nem csak személyesen lehet teljesíteni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:491.§-6:494. §; 6:497.§

Relációk