szerződésszegés

A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Mivel azonban egyes – a főkötelezettséget érintő – szerződésszegő magatartások tipikusan jelentkezhetnek, ezért a Ptk. ezen egyes nevesített szerződésszegésekhez fűződő törvényi jogkövetkezményekről külön is rendelkezik. Az alábbi, nevesített szerződésszegő magatartásokat, jogi tényeket kell megemlíteni: kötelezetti késedelem, jogosult átvételi késedelme, hibás teljesítés, lehetetlenülés és egyéb szerződésszegések. Ezen szerződésszegésekhez mind objektív (kimentést nem tűrő), mind szubjektív (felelősség alól kimentést lehetővé tévő) törvényi jogkövetkezmények társulhatnak, a szerződő fél akarata alapján (pl. elállás), vagy automatikusan (pl. lehetetlenülés esetén a szerződés megszűnik, fizetési késedelem esetén kamat jár).

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:137. §; 6:149. § - 6:151. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [259.-262.o.]

Relációk