törvényességi felügyeleti eljárás

A gazdasági élet szereplői felett a törvényességi felügyeletet az állam biztosítja, hogy a jogalanyok jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során megfelelően járjanak el és működésük megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A társaságok törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el. Az eljárás célja a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működésének kikényszerítése a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében. Az eljárás nemperes eljárás, amelyre a Ctv. eltérő rendelkezése hiányában a Polgári Perrendtartásról szóló törvény szabályait megfelelően alkalmazni kell, az eljárás során csak okirati bizonyításnak és a felek személyes meghallgatásának van helye. A cégbíróság hivatalból vagy kérelemre jár el. Nincs helye az eljárásnak, ha a vonatkozó igény polgári peres vagy közigazgatási eljárásban érvényesíthető. A törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.

Tudományterület:

Forrás:

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásró [72. § (1)-(4), 74. § (3)-(4), 75. § (1)], Ptk. [3:34. § (1)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [211-213.o.]

Relációk