aedificium solo cedit (superficies solo cedit)

Az alapelv a dologi jogban ismert, lényege a magyar jogban, hogy az épület jogi sorsa osztja a föld jogi sorsát, azaz akié a föld, annak a tulajdonába kerül a vele alkotórészi kapcsolatban álló épület is. A törvény azonban ismer kivételeket, mint a felek eltérő tartalmú szerződése vagy a ráépítés. Amennyiben a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt illeti meg, az épület tulajdonosát az épület fennállásáig az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben a földre földhasználati jog illeti meg.

Tudományterület:

Forrás:

Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi Dologi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2017. [48.o.]; Ptk. 5:145.§ (1) bek.

Relációk