népszuverenitás

A népszuverenitás elve az az elv, amely szerint a közhatalom forrása a nép, vagyis egy adott ország választópolgárainak összessége. Ebből az elvből következik a demokratikus legitimáció követelménye, miszerint végső soron minden közhatalmi döntésnek a népre visszavezethetően kell megszületnie. A nép szuverenitását közvetlenül vagy közvetetten gyakorolhatja. Előbbi a közvetlen demokrácia eszközei útján (pl. népszavazás), míg utóbbi választott képviselői útján történik.

Tudományterület:

Forrás:

Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. East-European Non-Fiction. Atlantisz, Budapest, 2010. 24., Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 103-104.

Relációk