önálló szabályozó szerv

Az önálló szabályozó szervek az Országgyűlés által, sarkalatos törvényben, a végrehajtó hatalomhoz tartozó feladat- és hatáskörök ellátására létrehozott szervek. Az önálló szabályozó szervek függetlenek, vezetőik rendeletkibocsátási jogkörrel rendelkeznek. A hatályos magyar jogrendben működő önálló szabályozó szervek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal. Előbbi hírközlési és médiafelügyeleti feladatokat hivatott ellátni, míg utóbbinak a villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, a víziközmű-szolgáltatással, továbbá a hulladékgazdálkodási díjszabással kapcsolatos feladatai vannak.

Tudományterület:

Forrás:

Csink Lóránt: Önálló szabályozó szerv. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 329-335., Temesi István: Az önálló szabályozó szervek. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 179-187., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 23.cikk, 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

Relációk