ügyészség

Bár az ügyészség nem tekinthető önálló hatalmi ágnak, mégis önálló és független alkotmányos intézmény, amely kiemelkedő szereppel rendelkezik a büntető igazgságszolgáltatásban, miszerint az ügyészség képviseli a vádat, nyomozati feladatokat lát el, ugyanakkor a legfőbb ügyésznek vannak bizonyos – nem a büntető igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó – hatáskörei is, az ügyészségre közérdekvédelmi feladatok is hárulnak. Az ügyészség szervezetrendszere a Legfőbb Ügyészségből, a Fellebbviteli Főügyészségekből, a Főügyészségekből, továbbá a Járási és Járási szintű Ügyészségekből áll. Az ügyészség nem csupán munkaszervezet, hanem egyben az alkotmányos feladat címzettjének is tekinthető.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az ügyészség. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 207-219., Varga Zs. András: Az ügyészség. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 337-354., 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

Relációk