normatív határozat

A normatív határozat, csakúgy, mint a normatív utasítás, a közjogi szervezetszabályozó eszközök közé tartozió, intern normatív aktus, azaz kizárólag arra a szervre nézve bír kötelező erővel, amelynek keretében azt kibocsátották. Normatív határozatban lehetőségük van a testületi szerveknek saját magukra, illetve csak az alárendelt szerveikre nézve kötelező szabályokat hozni. Ilyen normatív határozatok például az országgyűlési határozatok, azon belül a Házszabály is. A normatív határozatok természetszerűleg, jellegüknél fogva alacsonyabb szinten helyezkednek el a jogforrási hierarchiában, mint az őket kibocsátó szerv extern jogi aktusai. Normatív határozatot az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Költségvetési Tanács, továbbá a Kormány és más testületi központi államigazgatási szerv bocsáthat ki. A normatív határozat jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 87-89., Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 168-169., 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 23-24. §

Relációk