uniós jog

Az Európai Unió joga a nemzetközi közjogtól elkülönült, önálló jogrend, amely elsődleges jogforrásokból, azaz a prímér közösségi jogból (nemzetközi szerződések) és másodlagos jogforrásokból, azaz a szekundér közösségi jogból (irányelvek, rendeletek, határozatok, ajánlások és vélemények) áll. A tagállami és a közösségi jog viszonylatában azt mondhatjuk el, hogy az uniós jog alkalmazási elsőbbséget élvez a nemzeti jogrenddel szemben. Amennyiben a közösségi jog és a nemzeti jog ellentmond egymásnak valamely kérdésben, abban az esetben az érintett nemzeti jogszabály nem alkalmazható, helyette a közösségi jog alkalamzandó.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 145-148., AZ EURÓPAI UNIÓS JOG FORRÁSAI ÉS HATÁLYA http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.2.1.pdf

Relációk