viszonyszám

A statisztikai vizsgálat során keletkező nagy mennyiségű információ sűrítésének, tömörítésének, az abszolút számok egymáshoz való viszonyításának, összehasonlításának eszköze. Két, egymással valamilyen összefüggésben lévő statisztikai adat hányadosa. Fő típusai: megoszlási (rész és egész adat aránya, adott ismérv szerinti összetétel, szerkezet jellemzése), koordinációs (egy sokaság két részadatának hányadosa, egyik részre jutó másik rész), dinamikus (időben összehasonlító, egy jelenség időbeli százalékos változása, számítása: tárgyidőszak adata/bázisidőszak adata, fajtái: bázis- és láncviszonyszám), intenzitási (két különböző fajta, esetleg különböző mértékegységű adat hányadosa, megmutatja, hogy az egyik sokaság egy egységére a másik sokaság hány egysége jut, fajtái: egyenes-fordított illetve nyers-tisztított, fajlagos mérőszámok, sűrűségi mérőszámok, arányszámok, ellátottsági mutatók).

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [20-26. o.]

Relációk