alkotmány

Az alkotmány formáját tekintve egy olyan jogszabály, vagy olyan jogszabályegyüttes, amely a jogforrási hierarchia élén áll, így semelyik jogi norma sem mondhat neki ellent, tartalmát szemlélve pedig azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek meghatározzák egy adott állam politikai és alkotmányos berendezkedését, az állam és állampolgárai viszonyát, az alapvető jogokat, kötelezettségeket, és az állam közhatalmi szerveinek berendezkedését. Külső megjelenési formája szerint lehet írott vagy íratlan. Az írott alkotmány lehet egyetlen alkotmánylevélbe foglalt, kartális alkotmány, vagy állhat több, pontosan körülhatárolható törvényből. Az íratlan (történeti) alkotmány ezzel ellentétben több, különböző törtnelmi időszakban elfogadott, és különböző szintű írott jogszabály mellett szokásjogi szabályokat is tartalmaz. Az alkotmány formai és tartalmi értelemben is lehet merev, illetve rugalmas, aszerint, hogy módosítása mennyire nehéz, illetve tartalma mennyire nyújt értelmezési mozgásteret.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Az alkotmány fogalma. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 16-23., Téglási András: Az alkotmány fogalma és típusai. In: Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. 11-14., Trócsányi László: Alaptanok. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 31-37.

Relációk