államszövetség

Az államszövetség (konföderáció) szuverén államok laza szövetsége, amelyet a részes államok valamilyen közös javukat szolgáló cél érdekében, szerződés segítségével hoznak létre. Közös cél lehet pl. a kereskedelmi kapcsolatok élénkítése vagy közös védelmi feladatok ellátása. Az államszövetségben az államok teljes mértékben megőrzik szuverenitásukat, a közös szervezetrendszer általában csekély méretű, leginkább konzultatív funkcióval rendelkezik. Konföderáció volt például az amerikai polgárháború idején a rabszolgatartó déli államok szövetsége vagy 2003 és 2006 között Szerbia és Montenegró kapcsolata. A Szovjetunió felbomlását követően az utódállamok egy részéből létrejött Független Államok Közössége (FÁK) is államszövetségnek tekinthető.

Tudományterület:

Forrás:

Roman Herzog: Államkapcsolatok, in: Takács Péter (szerk.): Államtan - Írások a XX. századi általános államtudomány köréből (Budapest: Szent István Társulat, 2003) 847-867. Dezső Márta - Fürész Klára - Kukorelli István - Papp Imre - Sári János - Somody Bernadette - Szegvári Péter - Takács Imre: Alkotmánytan I. (Budapest: Osiris, 2007)

Relációk