közszolgálati tisztviselő kártérítési felelőssége

A közszolgálati tisztviselő, ha nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a szolgálati jogviszonyából eredő kötelezettsége megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. E fogalom tartami eleme a fegyelmi felelősségnél is jelentkező kötelezettségszegő magatartás, amely azonban kiegészül a károkozással és a polgári jogi elvárhatósággal. E felelősség döntően szubjektív alapú, tehát a tisztviselő csak vétkessége esetén tartozik helytállni. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt meg kell térítenie, enyhe gondatlanság esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a tisztviselő négy havi illetményét. Kivételesen a felelősség leget objektív alapú is, amikor vétkességre tekintet nélkül a teljes kárt meg kell fizetni (pl. leltáros, pénztáros felelőssége vagy a visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett tárgy esetében). Tekintettel e felelősség polgári jogi vonatkozására, kártérítés címén a tisztviselő meg kell térítse a munkáltató vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt és a szükséges költségeket is.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 160-166.§

Relációk