fegyelmi felelősség

A fegyelmi felelősség a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fokozott felelősségi rendszer egyik eleme a kártérítési, a fokozott büntetőjogi és az un. eredményfelelősség mellett. Fegyelmi vétséget akkor követ el a közszolgálati tisztviselő, ha a közszolgálati jogviszonyából fakadó kötelezettségét jogellenesen és vétkesen megszegi. A tisztviselők kötelezettségeit nemcsak a jogállási törvények tartalmazzák, hanem számtalan más törvény, vagy rendelet. Lényeges azonban, hogy a fegyelmi eljárás megindításakor pontosan meg kell határozni azt a jogi normát, amely a közszolgálati tisztviselő által megszegett kötelezettséget tartalmazza. Fegyelmi felelősségre csak vétkes (felróható) kötelezettségszegés esetén vonható a tisztviselő, tehát bizonyítani kell szándékosságát vagy gondatlanságát. A fegyelmi felelősségi eljárást a jogszabályok pontosan rendezik, garanciális szabályokkal védve az eljárás alá vont tisztviselő jogait. A fegyelmi büntetések változatosak: a legenyhébb megrovástól az előmenetelre kedvezőtlenül ható szankciókon keresztül a hivatalvesztésig terjednek.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 155-159.§, 31/2012. (III.7.) Korm. Rend a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról, György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 180-188. o.

Relációk