önképzés

Az ismeretek elsajátításának az általános vagy a szakirányú műveltség gyarapításának a rendszeres oktatáson kívüli, külső irányítás nélküli önálló útja. Az önképzés tisztán egyéni erőkifejtés útján végbemenő, az érintett belső motivációján alapuló ismeretszerzés. Az oktatási intézményeknek az a feladatuk és felelősségük, hogy olyan alapműveltséget adjanak tanulóik, hallgatóik számára, amely alkalmassá teszi őket az önállóan végzett műveltségkiegészítésre, tudásuk, képességeik, készségeik továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy hajlandók legyenek ismereteiket érdeklődési körüknek, szakmájuknak, munkakörüknek megfelelően tökéletesíteni, folyamatosan gyarapítani. Az önfejlesztés nélkülözhetetlen eszköze annak is, hogy a szüntelenül átalakuló gazdasági, társadalmi, politikai, szakmai stb. kihívásokra az érintettek képesek legyenek önmagukat felkészíteni és megfelelő válaszokat, megoldásokat adni a velük szemben jelentkező kihívásokra.

Forrás:

Nagy Sándor (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Harmadik kötet. Akadémia Kiadó, Budapest, 1978 (396. old.)

Relációk