törvényerejű rendelet

A törvényerejű rendeletek a jogforrások, azon belül a jogszabályok egy különleges, történeti csoportját képezik, amelyek megalkotására az államszocializmus idején, 1989 előtt volt lehetőség, és amely jogszabályokat nem az igen ritkán ülésező Országgyűlés alkotott meg, hanem a kollektív államfő, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, akár törvényt is módosítva. Bár ma már nincs lehetőség törvényerejű rendeletek megalkotására, még mindig vannak olyan törvényerejű rendeletek, amelyek hatályban vannak. Ezek a jogforrási hierarchiában a törvényekkel azonos szinten helyezkednek el, a törvényekkel azonos tekintet alá esnek. Napjainkban kizárólag különleges jogrendben van lehetőség törvény erejével bíró (ám nem törvényerejű rendelet elnevezésű) rendeletek különböző szervek és tisztségviselők általi meghozatalára, ám ezek erős garanciális szabályokkal vannak körülbástyázva, és a különleges jogrend megszűnésével hatályukat vesztik.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 70-74., Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 156-157.

Relációk