továbbképzés

A továbbképzés a képzésre épülő, a közszolgálati tisztviselő ismereteit megújító, fejlesztő forma, amely alkalmassá teszi a tisztviselőket, hogy hosszú életpálya esetén is alkalmazkodni tudjanak a változó közigazgatási követelményekhez. A továbbképzés lehet jog és kötelezettség. A közszolgálati tisztviselő jogosult az előmenetelhez szükséges továbbképzésben részt venni. De köteles is részt venni a központilag vagy a közigazgatási szerv által előírt képzésben, továbbképzésben, átképzésben, vezetőképzésben. Akár jog, akár kötelesség, a szolgálatadónak biztosítania kell a továbbképzés feltételeit: köteles a tisztviselőt elengedni a továbbképzésre, köteles a felmerülő költségeket és a kieső munkaidőre eső illetményt megfizetni. Igaz, a tisztviselő a jogszabályban meghatározott esetekben és módon köteles visszatéríteni a költségeket, ha pl. neki felróható módon a továbbképzést elmulasztja. Hazánkban a továbbképzések tervezett módon, négy éves továbbképzési ciklusokban, kreditgyűjtéssel folynak. A továbbképzésekben a központi szerepet az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara játssza.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 80.§ 273/2012. (IX. 28.) Korm. rend. a közszolgálati tiszviselők továbbképzéséről György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.115-117. o.

Relációk